HTML special characters and symbols

See also SGML entities bug in Cliki.

ISO 8859-1 characters

char glyphHTML tag
  
¡¡
¢¢
££
¤¤
¥¥
¦¦
§§
¨¨
©©
ªª
««
¬¬
­­
®®
¯¯
°°
±±
²²
³³
´´
µµ
¶
··
¸¸
¹¹
ºº
»»
¼¼
½½
¾¾
¿¿
ÀÀ
ÁÁ
ÂÂ
ÃÃ
ÄÄ
ÅÅ
ÆÆ
ÇÇ
ÈÈ
ÉÉ
ÊÊ
ËË
ÌÌ
ÍÍ
ÎÎ
ÏÏ
ÐÐ
ÑÑ
ÒÒ
ÓÓ
ÔÔ
ÕÕ
ÖÖ
××
ØØ
ÙÙ
ÚÚ
ÛÛ
ÜÜ
ÝÝ
ÞÞ
ßß
àà
áá
ââ
ãã
ää
åå
ææ
çç
èè
éé
êê
ëë
ìì
íí
îî
ïï
ðð
ññ
òò
óó
ôô
õõ
öö
÷÷
øø
ùù
úú
ûû
üü
ýý
þþ
ÿÿ

Math symbols

Latin Extended-B
char glyphHTML tag
ƒƒ

Arrows
char glyphHTML tag
←
↑
→
↓
↔
↵
⇐
⇑
⇒
⇓
⇔

Mathematical Operators
char glyphHTML tag
∀
∂
∃
∅
∇
∈
∉
∋
∏
∑
−
∗
√
∝
∞
∠
∧
∨
∩
∪
∫
∴
∼
≅
≈
≠
≡
≤
≥
⊂
⊃
⊄
⊆
⊇
⊕
⊗
⊥
⋅

General Punctuation
char glyphHTML tag
•
…
′
″
‾
⁄

Miscellaneous Technical
char glyphHTML tag
⌈
⌉
⌊
⌋
⟨
⟩

Geometric Shapes
char glyphHTML tag
◊

Miscellaneous Symbols
char glyphHTML tag
♠
♣
♥
♦


Letterlike Symbols
char glyphHTML tag
℘
ℑ
ℜ
™
ℵ

Greek
char glyphHTML tag
ΑΑ
ΒΒ
ΓΓ
ΔΔ
ΕΕ
ΖΖ
ΗΗ
ΘΘ
ΙΙ
ΚΚ
ΛΛ
ΜΜ
ΝΝ
ΞΞ
ΟΟ
ΠΠ
ΡΡ
ΣΣ
ΤΤ
ΥΥ
ΦΦ
ΧΧ
ΨΨ
ΩΩ
αα
ββ
γγ
δδ
εε
ζζ
ηη
θθ
ιι
κκ
λλ
μμ
νν
ξξ
οο
ππ
ρρ
ςς
σσ
ττ
υυ
φφ
χχ
ψψ
ωω
ϑϑ
ϒϒ
ϖϖ

This page is linked from: bigwig   Context   Epsilon Calculus   Induction and Co-induction   Text Formatting